HOME
MUZYK

 

Curriculum Vitae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie teologiczne

 

19911997

Studia magisterskie z teologii

Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) w Krakowie

1997 Dyplom magistra teologii
20012006

Studia licencjackie z teologii

Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) w Krakowie

2008 Dyplom: licentiatus in sacra teologia
20082011

Studia doktoranckie z teologii

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2012 Dyplom doktora nauk teologicznych

 

Ważniejsze osiągnięcia naukowe

 

2009

Otrzymanie dwuletniego grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych i napisanie rozprawy doktorskiej

2010

Wykład: Passio Christi” w muzyce. Relacja słowo–dźwięk na przykładzie polskiej XVIII-wiecznej twórczości pasyjnej podczas konferencji naukowej Polskiej Akademii Nauk: Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej (materiały z konferencji opublikowane zostały w listopadzie 2010 roku)

2012

Wykład i koncert: Bach – Calovius. Słowa Biblii w muzycznejars oratoria” na Festiwalu Nauki w Krakowie

2016 Wykład: Inspiracje biblijne w twórczości Krzysztofa Pendereckiego na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Biblia w literaturze i sztuce polskiej oraz ukraińskiej XX i XXI wieku - Akademia Ignatianum w Krakowie
2017

Wykład: Percepcja muzyki baroku na przykładzie "Pasji według św. Jana" Johanna Sebastiana Bacha - Filharmonia Opolska

Wykład: Klucz do odbioru muzycznej ekspresji - XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia w Radomiu

Wykład: Refleksje nad upływem czasu w życiu człowieka w myśli Jacques’a-Bénigne’a Bossueta - Civitas Christiana w Krakowie 

2019

Wykład: Klucz do odbioru muzycznej ekspresji. „Opisywać chciałem ją, nie inną…”. Ekspresja artystyczna – sztuka a instytucjonalna praktyka. Fundacja dla Modrzejewskiej. Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej UJ. Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum

Przewodniczenie jury konkursowemu i wykład Percepcja języka muzycznego na Ogólnopolskim Konkursie z Literatury Muzycznej –  Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

2019/2020

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu percepcji dzieła muzycznego – Akademia Ignatianum w Krakowie

Wykład inauguracyjny: Postać św. Teresy z Ávila jako inspiracja dla artystów – Karmelitański Instytut Duchowości (Wyższe Seminarium Duchowne) „Teresianum” w Krakowie

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu duchowości francuskiej XVII wieku – Karmelitański Instytut Duchowości (Wyższe Seminarium Duchowne) „Teresianum” w Krakowie

2020/2021

 

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu percepcji dzieła muzycznego oraz antropologii teatru i widowisk – Akademia Ignatianum w Krakowie

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu oratorstwa sakralnego – Karmelitański Instytut Duchowości (Wyższe Seminarium Duchowne) „Teresianum” w Krakowie

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu duchowości francuskiej XVII wieku – „Carmelitanum” w Warszawie

 

Wykształcenie muzyczne

 

1996–2001

Studia w zakresie gry na kontrabasie w klasie Marka Kalinowskiego

Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie

2001

Dyplom magistra sztuki

19992004

Studia w zakresie gry na violi da gamba w klasie m.in. Barbary Hofmann (Hamburg)

Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie

2004

Dyplom magistra sztuki

 

Uczestnictwo w kursach interpretacji muzyki dawnej

 

1997

Praga

1998, 2000

Królewskie Konserwatorium J. P. Sweelincka - Amsterdam

1999

Dartington International Summer School - Wielka Brytania

2000

Innsbruck

 

Ważniejsze osiągnięcia artystyczne

 

2000, 2007

Uczestnictwo w festiwalu Muzyka w Starym Krakowie

2001, 2003

Partia violi da gamba w Pasji według św. Jana J. S. Bacha wykonana z Capellą Cracoviensis

2006

Uczestnictwo w Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej

2007 Koncert na XI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

2008

Koncert z cyklu: Wieczory Wawelskie

2015

Koncert na XIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

Koncert na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i kameralnej w Leżajsku

Koncert na XXVI Międzynarodowej Dekadzie Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Cieszynie

Występy z poezją Karola Wojtyły (oprawa muzyczna na violi da gamba solo)

2016

Występy z poezją Karola Wojtyły (oprawa muzyczna na violi da gamba solo)

2017

Występy z poezją Karola Wojtyły i Czesława Miłosza (oprawa muzyczna na violi da gamba solo i słowo wprowadzające)

Występy z programem słowno-muzycznym Liryka franciszkańska (oprawa muzyczna na violi da gamba)

Występ z programem Refleksje nad upływem czasu w życiu człowieka w myśli Jacques’a-Bénigne’a Bossueta (oprawa muzyczna na violi da gamba oraz recytacja tekstu francuskiego) - kościół św. Anny w Krakowie

2018

Występy z programem słowno-muzycznym upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę: Dzieła wielkich Polaków - wybitnych twórców i wieszczów narodowych

Udział wspektaklu teatralnym Boska Komedia, cz. II – Czyściec w reżyserii dr hab. prof. Moniki Rasiewicz

Koncert: Dzieła wielkich Polaków – wybitnych twórców i wieszczów narodowych na XXII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

2019

Kontynuacja programu słowno-muzycznego z poezją Karola Wojtyły Koncert: Droga do niebios poświęcony św. Teresie z Ávila – Uniwersytet Wrocławski

Koncert: Muzyczny alians dawnej Hiszpanii i Francjina XXII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

2020

Koncert z cyklu: Karmelitańskie spotkania z muzyką organową i kameralną (Kraków) – Muzyka dawna na organy oraz violę da gamba i klawesyn; w programie m.in. muzyka hiszpańska z czasów św. Teresy z Ávila i św. Jana od Krzyża

Koncert na VII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Giewartowie

2020/2021

Założenie i prowadzenie klasy kontrabasu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni

Nagranie sonat Antonia Vivaldiego z zespołem Reversio ensemble (sesja nagraniowa odbyła się w czerwcu 2021 roku w Zabrzańskim „Fortepianarium”)

2021/2022

Koncert: Droga do niebios poświęcony św. Teresie z Ávila – Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej

Prowadzenie klasy kontrabasu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni

Występy z poezją Karola Wojtyły (oprawa muzyczna na violi da gamba solo), teksty recytowała aktorka i reżyser scen krakowskich dr hab. prof. Monika Rasiewicz – Kościół Ojców Jezuitów w Nowym Sączu oraz Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach

 

 

 

 

List polecający (plik PDF)

 

 

Nota biograficzna

 

    Marek Skrukwa, urodzony w Tarnowie, posiada wykształcenie zarówno teologiczne, jak i muzyczne. W latach 19911997 studiował w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, uzyskując dyplom magistra teologii z zakresu teologii moralnej. W 2001 roku rozpoczął studia licencjackie, które ukończył w 2008 roku, uczęszczając na seminarium naukowe z teologii fundamentalnej. W tym samym roku otworzył przewód doktorski. Temat rozprawy, której promotorem był ks. dr hab. Tadeusz Dzidek, prof. UPJPII, brzmi: Relacja między słowem a muzyką w „Pasji według św. Jana” Johanna Sebastiana Bacha. W 2009 roku w drodze konkursu uzyskał dwuletni grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora nauk teologicznych.

 

    Studia muzyczne Marka Skrukwy poprzedziła dziesięcioletnia nauka w szkołach muzycznych I i II stopnia. W latach 19962001 studiował na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie grę na kontrabasie w klasie Marka Kalinowskiego, uzyskując dyplom magistra sztuki. W 1999 roku rozpoczął na tej samej uczelni i tym samym wydziale w Katedrze Instrumentów Dawnych studia w zakresie gry na violi da gamba pod kierunkiem m.in. niemieckiej gambistki Barbary Hofmann. W roku 2004 uzyskał dyplom magistra sztuki w zakresie gry na tym instrumencie. Podczas studiów muzycznych otrzymał w 1998 i 2000 roku stypendium umożliwiające uczestnictwo w projektach artystycznych obejmujących zajęcia w zakresie teorii i praktyki wykonawczej muzyki dawnej w Królewskim Konserwatorium im. Jana Pieterszoona Sweelincka w Amsterdamie.

 

    Poza działalnością koncertową Marek Skrukwa prowadzi badania dotyczące analiz teologiczno-muzycznych, których celem jest przede wszystkim przedstawienie wzajemnej zależności słowa Biblii i muzycznej ekspresji w twórczości Jana Sebastiana Bacha. Swoje poszukiwania poszerza także o inne obszary, czego wyrazem może być m.in. wykład: „Passio Christi” w muzyce. Relacja słowo–dźwięk na przykładzie polskiej XVIII-wiecznej twórczości pasyjnej, wygłoszony na konferencji naukowej zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk w 2010 roku, opublikowany w książce Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej (Kraków 2010). Wystąpił także podczas Festiwalu Nauki w Krakowie w 2012 roku, gdzie wygłosił wykład połączony z koncertem: Bach – Calovius. Słowa Biblii w muzycznej „ars oratoria”. W 2013 roku prowadził zajęcia dydaktyczne w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej (Akademia Muzyczna / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie. W 2016 roku wygłosił wykład: Inspiracje biblijne w twórczości Krzysztofa Pendereckiego na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Biblia w literaturze i sztuce polskiej oraz ukraińskiej XX i XXI wieku - Akademia Ignatianum w Krakowie. W 2017 na zaproszenie Filharmonii Opolskiej przedstawił wykład Percepcja muzyki baroku na przykładzie "Pasji według św. Jana" Johanna Sebastiana Bacha.

 

    Obecnie, poza działalnością koncertową, zajmuje się badaniem spuścizny Jacques’a-Bénigne’a Bossueta (1627–1704), francuskiego biskupa i kaznodziei Ludwika XIV. W 2017 roku miały miejsce wydarzenia poświęcone jego dziełu Sur la brièveté de la vie et le néant de l’homme (1648) (O krótkości życia i nicości człowieka, tłum. Izabela Szymańska-Skrukwa, Marek Skrukwa): wykład w Civitas Christiana w Krakowie oraz program słowno-muzyczny w kościele św. Anny w Krakowie, zatytułowane: Refleksje nad upływem czasu w życiu człowieka w myśli Jacques’a-Bénigne’a Bossueta.

 

 

 

 Curriculum Vitae

  

Marek Skrukwa

 

 

 

Theological Education

 

1991–1997

Master’s degree studies in theology

Faculty of Theology, Pontifical Academy of Theology (presently John Paul II Pontifical University) in Kraków

1997

Th.M. degree

2001–2006

Licentiate studies in theology

Faculty of Theology, Pontifical Academy of Theology (presently John Paul II Pontifical University) in Kraków

2008

Diploma: licentiatus in sacra teologia

2008–2011

Doctoral studies in theology

Faculty of Theology, John Paul II Pontifical University in Kraków

2012

Th.D. degree

2013

Academic Teaching

Interuniversitary Institute of Church Music(Academy of Music / John Paul II Pontifical University) in Kraków

 

Major academic achievements

 

2009

Receipt of two-year grant from Minister of Science and Higher Education to conduct academic research and write doctoral dissertation

2010

Lecture: ‘Passio Christi’ in Music. The Word–Music Relationship on the Example of the Polish 18th-century Passion Œuvre during academic conference of Polish Academy of Sciences: Via  pulchritudinis. Biblical Threads in Polish Literature and Culture (conference materials published in November 2010)

2012

Lecture-concert: Bach–Calovius.The Biblical Text in the Musical ‘Ars oratoria’ at the Festival of Science in Kraków

 

Musical Education

 

1996–2001

Studies in double bass performance (studio of Marek Kalinowski)

Faculty of Instrumental Music, Academy of Music in Kraków

2001

M.A. degree

1999-2004

Studies in viola da gamba performance (studio of Barbara Hofmann (Hamburg) et al.)

Faculty of Instrumental Music, Academy of Music in Kraków

2004

M.A. degree

 

Participation in early music interpretation courses

 

1997

Prague

1998, 2000

J. P. Sweelinck Royal Conservatory – Amsterdam

1999

Dartington International Summer School – Great Britain

2000

Innsbruck

 

Major artistic achievements

 

2000, 2007

Participation in Music in Old Cracow festival

2001, 2003

Viola da gamba solo part in J. S. Bach’s Passion According to St. John performed with Capella Cracoviensis

2006

Participation in Stary Sącz Early Music Festival

2008

Concert in Evenings at Wawelseries

  

 

Reference (file PDF)

 

Biographical Note

 

    Marek Skrukwa, born in Tarnów, possesses both theological and musical education. From 1991 to 1997, he studied at the Pontifical Academy of Theology in Kraków, obtaining a Th.M. degree in moral theology. In 2001, he began licentiate studies, which he completed in 2008, attending the academic seminar in fundamental theology. That same year, he commenced doctoral studies. The subject of his dissertation, written under the supervision of the Rev. Dr. Tadeusz Dzidek, Professor of the John Paul II Pontifical University, is: The Relationship Between Word and Music in J. S. Bach’s Passion According to St. John. In 2009, he won a competitive two-year grant from the Minister of Science and Higher Education to conduct academic research. In 2012, he received the Th.D. degree.

 

    Marek Skrukwa’s higher education in music was preceded by 10 years of study at primary and secondary music schools. From 1996 to 2001, he studied double bass performance in Marek Kalinowski’s studio in the Faculty of Instrumental Music at the Academy of Music in Kraków, obtaining the M.A. degree. In 1999, he began studies in viola da gamba performance under the direction of, among others, German gambist Barbara Hofmann in the Department of Early Instruments in the same faculty at the same institution. In 2004, he obtained the M.A. degree in performance on this instrument. During his musical studies, in 1998 and 2000 he received a scholarship enabling him to participate in artistic projects including classes in theory and practice of early music performance at the Jan Pieterszoon Sweelinck Royal Conservatory in Amsterdam.

 

    Aside from concert activity, Marek Skrukwa conducts research concerning theological-musical analyses, the aim of which is, above all, to present the interrelationship of the Biblical text and musical expression in the œuvre of Johann Sebastian Bach. He is also expanding his inquiries into other areas, an expression of which is, among other things, the lecture: Passio Christiin Music. The Word–Music Relationship on the Example of the Polish 18th-century Passion Œuvre, given at an academic conference organized by the Polish Academy of Sciences in 2010, published in the book Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej [Via  pulchritudinis. Biblical Threads in Polish Literature and Culture] (Kraków 2010). He also appeared during the Festival of Science in Kraków in 2012, where he gave a lecture-concert entitled Bach–Calovius. The Biblical Text in the Musical Ars oratoria’. In 2013, he taught classes in the Interuniversitary Institute of Church Music (Academy of Music / John Paul II Pontifical University) in Kraków. He is presently involved in research on the legacy of Jacques-Bénigne Bossuet (1627–1704), a French bishop and preacher to Louis XIV.

© 2024 Marek Skrukwa